Nasze usługi

wspieramy rozwój przedsiębiorstw

Usługi informacyjne

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia.

Doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia.

Usługi doradcze

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia.

Legalizacja dokumentów handlowych

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia.

Szkolenia

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia.

Certyfikacja

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia.

Obsługa inwestora zagranicznego

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia.

Usługi

Doradcze proinnowacyjne

Izba świadczy szeroki pakiet usług proinnowacyjnych, mających na celu podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

Szczegółowa oferta usług znajduje się obok.
Osobą do kontaktu w sprawie usług proinnowacyjnych jest:
Iwona Wesołek tel.: 61 851 78 48, e-mail: i.wesolek@pcc.org.pl

Poniżej znajdą Państwo podstawowe pojęcia dotyczące innowacji.

Innowacją jest każda zmiana, która coś ulepsza, daje nową jakość lub pozwala stworzyć nowy produkt czy usługę.

Powszechnie w praktyce gospodarczej wyróżnia się cztery typy innowacji:

Innowacje technologiczne/techniczne.

Uważane za najważniejsze, gdyż przynoszą największą wartość dodaną oraz najwyższe dochody przedsiębiorcy, będące jednak także najbardziej kosztowne. Przyczyniają się one do rozwoju produktów i usług. Bazują na wynikach prac naukowych i działalności badawczej. Ten typ innowacji jest często źródłem innowacji organizacyjnych oraz procesowych.

Innowacje organizacyjne.

Polegające na zmianie w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstwa, zmianie organizacji pracy, czy organizacji zarządzania. Mają często charakter bezkosztowy i związane są z racjonalizacją organizacji lub dostosowaniem jej do zmieniających się przepisów prawa, czy wymogów ze strony klientów.

demo-attachment-1082-attractive-young-woman-using-laptop-outside-P9RLFGU@2x
Innowacje procesowe.

Bardzo często powiązane z wprowadzeniem innowacji technicznych. Dotyczą wprowadzenia zmian w procesie produkcji, czy też procesie świadczenia usług. 

Innowacje marketingowe.

Dotyczą sfery sprzedaży i dystrybucji gotowych produktów i usług. Są to na przykład nowe opakowania, nowe formy reklamy, czy nowe strategie cenowe.

Często wszystkie typy innowacji występują łącznie, zwłaszcza w przedsiębiorstwach produkcyjnych (wytwarzanie nowych produktów). W przedsiębiorstwach usługowych zastosowanie mają przede wszystkim innowacje organizacyjne oraz marketingowe.
Świadczone przez Izbę usługi związane są z doradztwem przy wdrażaniu wszystkich typów Innowacji.

Poszukiwanie partnerów gospodarczych

Czytaj Więcej

Trendy i rozwiązania technologiczne

Czytaj Więcej

Audyty technologiczne

Czytaj Więcej

Kojarzenie biznesu i jednostek naukowych

Czytaj Więcej

Transfer technologii

Czytaj Więcej

Audyt eksportowy

Czytaj Więcej

Klastry

Czytaj Więcej

Reprezentowanie Firm Wobec Administracji Centralnej I Samorządowej

Czytaj Więcej
demo-attachment-160-client-3@2x@2x
demo-attachment-161-client-4@2x@2x
demo-attachment-162-client-5@2x@2x
demo-attachment-157-client-1@2x@2x
demo-attachment-158-client-9@2x@2x
demo-attachment-159-client-7@2x@2x
Usługi

Informacyjne

Zapraszamy osoby nie prowadzące działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców mikro, małych
i średnich do skorzystania z naszych usług.

Zakres tematyczny świadczonych usług:

 1. Usługi informacyjne w zakresie podejmowania i wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej
 • Podejmowanie działalności gospodarczej
 • Wykonywanie działalności gospodarczej – obowiązki podatkowe, zatrudnianie pracowników, finansowanie działalności, kontrola przedsiębiorstw,
 • Rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej
 1. Usługi informacyjne dotyczące możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów
 • Charakterystyka poszczególnych źródeł finansowania
 • Przedstawienie możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację projektu
 • Inne informacje istotne z punktu widzenia ubiegania się o wsparcie finansowe na realizację projektu
 1. Informacja na temat możliwości i zasad uzyskania usług specjalistycznych
 • Informacja na temat możliwości i zasad skorzystania z usług specjalistycznych, m.in. z usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym (np. audyt technologiczny oraz pomoc przy pozyskaniu/wdrożeniu technologii), usług doradczych proeksportowych ( opracowanie planu rozwoju eksportu, uczestnictwo w zagranicznych targach  oraz misjach gospodarczych, poszukiwanie partnerów gospodarczych, uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na wybrany rynek zagraniczny),
 • Informacja na temat możliwości i zasad skorzystania z dofinansowywanych szkoleń. 
demo-attachment-1082-attractive-young-woman-using-laptop-outside-P9RLFGU@2x
 1. Inne informacje
 • Informacje tele-adresowe (baza danych) instytucji otoczenia biznesu, które zrzeszają przedsiębiorców danej branży – instytucje otoczenia biznesu (izby, stowarzyszenia i inne) o zasięgu regionalnym, jak i ponadregionalnym wraz z ich charakterystyką i zakresem kompetencji,
 • Wskazanie instytucji, które posiadają bazy danych zawierające informacje o dłużnikach i potwierdzające wiarygodność partnerów gospodarczych.
demo-attachment-1082-attractive-young-woman-using-laptop-outside-P9RLFGU@2x
Szczegółowa oferta usług znajduje się na dole.
tel.: 61 851 78 48,
e-mail: izba@pcc.org.pl
Usługi

Doradcze dla nowych przedsiębiorców

Każdy przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą musi zmierzyć się
z wyzwaniem, jakim jest jej rejestracja firmy i problemy z nią związane.

Konieczność wyboru określonej formy prawnej, wypełnienie formularzy rejestrowych firmy wywołuje wiele pytań i wątpliwości.

Kompleksowa informacja oraz doradztwo świadczone przez nasza Izbę w tym zakresie pozwala przejść przez proces podejmowania działalności gospodarczej o bez większych przeszkód.

Zapraszamy do skorzystania z powyższego doradztwa, które obejmuje w szczególności pomoc w zakresie:

 • Wyboru  formy prawnej
 • Rejestracji  firmy
 • Przygotowania Biznes planu
 • Opracowania Strategii marketingowej
 • ABC księgowości
 •  Zawieszania  i likwidacji firmy
 

Wybór formy prawnej

Czytaj Więcej

Zawieszanie i likwidacja firmy

Czytaj Więcej

Biznes plan

Czytaj Więcej

Strategia marketingowa

Czytaj Więcej

ABC księgowości

Czytaj Więcej
Usługi

Doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania

Wszystkim przedsiębiorcom, którzy mają potrzeby w zakresie pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania, w tym ze środków Unii Europejskiej, Izba proponuje

kompleksową usługę doradczą w zakresie przygotowania dokumentów aplikacyjnych m.in.  do funduszy pomocowych UE.

W ramach usługi dokonana zostanie analiza Państwa firmy oraz pomysłu na jej rozwój pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania z dostępnych źródeł. Kolejnym etapem jest przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz biznes planu dotyczącego nowej (początkowej) inwestycji na podstawie danych źródłowych dostarczonych przez klienta, opieka nad firmą w trakcie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, oraz końcowe rozliczenie przedsięwzięcia.

Nowa inwestycja powinna być związana z utworzeniem nowego zakładu, rozbudową istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu. Wsparcia nie otrzymają inwestycje odtworzeniowe, czyli te, które będą polegać na wymianie dotychczas wykorzystywanych środków trwałych ze względu na ich zużycie.

 
demo-attachment-1082-attractive-young-woman-using-laptop-outside-P9RLFGU@2x
Wysoka jakość świadczonych usług jest zagwarantowana wieloletnim doświadczeniem pracowników Izby – akredytowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konsultantów Krajowego Systemu Usług.
Szczegółowa lista usług znajduje się nadole.
tel.: 61 851 78 48 e-mail: izba@pcc.org.pl
 

Opracowanie biznes planu

Czytaj Więcej

Prowadzenie projektów

Czytaj Więcej

Rozliczanie projektów

Czytaj Więcej
demo-attachment-1082-attractive-young-woman-using-laptop-outside-P9RLFGU@2x
Usługi

Wspieranie rozwoju eksportu

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku Izba działa na rzecz rozwoju polskiego eksportu, obsługi inwestorów krajowych i zagranicznych a także kojarzenia partnerów w kraju i za granicą.

Zasięg terytorialny działań obejmuje wszystkie kontynenty.  

Szczegółowy zakres usług znajduje się nadole.

Osoba do kontaktu jest Iwona Wesołek, tel.: 61  851 78 48, e-mail: i.wesolek@pcc.org.pl

Przygotowanie strategii rozwoju eksportu

Czytaj Więcej

Doradztwo przy wchodzeniu na rynki zagraniczne

Czytaj Więcej

Wydawanie świadectw i certyfikatów

Czytaj Więcej

Doradztwo w zakresie finansowania działalności eksportowej

Czytaj Więcej

Misje gospodarcze

Czytaj Więcej
Usługi

Obsługa inwestora zagranicznego

Wszystkim zainteresowanym prowadzeniem biznesu w Polsce oferujemy kompleksową usługę doradczą w zakresie wchodzenia na rynek polski, a w szczególności:

 1. doradztwo w zakresie wyboru właściwej formy prawnej
 2. pomoc w rejestracji firmy
 3. wybór lokalizacji prowadzenia działalności
 4. organizacja spotkań z przedstawicielami samorządów, właścicielami terenów, ekspertami w rożnych dziedzinach (prawo, podatki, rekrutacja etc.).

Porozumienia o współpracy

Izba posiada szereg podpisanych umów o współpracy, których celem jest rozwijanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z Polski i poszczególnych krajów.

Poniżej lista podpisanych umów i porozumień:
Lista alfabetyczna:

demo-attachment-1082-attractive-young-woman-using-laptop-outside-P9RLFGU@2x
Usługi

Legalizacja dokumentów handlowych

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji posiada uprawnienia do legalizacji w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie dokumentów związanych z
transakcjami w handlu zagranicznym ( na podstawie art.12 w związku z ust. 1,2 i ust. 4 pkt 3 ustawy o izbach gospodarczych z dnia 30.05.1989 r. Dz.U. Nr 35 z 1989 r. i Nr 75 z 1992 r.) z
późniejszymi zmianami.

Usługą legalizacyjną objęte są dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym, począwszy od dokumentów autorstwa wnioskodawcy, świadectw i zaświadczeń urzędów
państwowych i samorządowych, do poświadczeń autentyczności kopii, kserokopii dokumentu na podstawie okazanego oryginału włącznie.

Rodzaje legalizowanych dokumentów:

 1. dokumenty handlowe i eksportowe, m.in. faktury, deklaracje, specyfikacje, umowy, pełnomocnictwa, tłumaczenia inne niż przysięgłe.
 2. Dokumenty przewozowe np. konosamenty, faktury transportowe i inne związane z przewozem.
 3. Świadectwa wydane przez urzędy weterynaryjne, sanitarne, inspekcję handlową.
 4. Świadectwa i zaświadczenia wydane przez upoważnione jednostki administracji państwowej, samorządu terytorialnego.
 5. Poświadczanie świadectwa pochodzenia wystawionego przez urząd celny uwarunkowane wymogami kraju odbiorcy towaru.

Jakie dokumenty i czynności nie podlegają legalizacji:

1. Zaświadczenia i raporty bankowe, ale również deklaracje przedsiębiorców o posiadanych kontach bankowych.
2. Zaświadczenia i decyzje wydane przez urzędy skarbowe.
3. Dokumenty sądowe oraz wyroki i postanowienia sądów arbitrażowych (w tym rejestry KRS).
4. Decyzje i zaświadczenia administracji celnej oraz elektronicznie generowane deklaracje celne.
5. Długo i krótko terminowe deklaracje dostawców, które podpisywane są jedynie przez firmy.
6. Dokumenty urzędowe osób prywatnych podlegające legalizacji Apostille.
7. Wydruki, kserokopie lub nie podpisane dokumenty.
8. Kserokopie za zgodność z oryginałem.
9. Dokumenty i certyfikaty zagranicznych firm i instytucji.

10. Tłumaczenia wykonane przez tłumaczy przysięgłych (dalsza legalizacja w MSZ) i dokumenty potwierdzone notarialnie (dalsza legalizacja w sądzie) , których procedurę legalizacji określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.
11. Dokumenty o charakterze prawnym m.in. umowy,  pełnomocnictwa oraz deklaracje firm o statusie prawnym i/lub następstwie prawnym (takie dokumenty po analizie prawnej wystawia na wniosek firm radca prawny KIG).
12. Deklaracje przedsiębiorców o towarach podwójnego zastosowania i zaistnieniu okoliczności siły wyższej.

O legalizację dokumentów i świadectwa pochodzenia mogą ubiegać się przedsiębiorstwa zarejestrowane w Polsce. Podmiot ubiegający się o świadectwo pochodzenia (lub inny dokument handlowy) zobowiązany jest zarejestrować się jednorazowo w Izbie jako eksporter i złożyć następujące dokumenty:

Przedsiębiorca występujący do Krajowej Izby Gospodarczej o legalizację dokumentów po raz pierwszy, do wniosku załącza niżej wymienione dokumenty zawierające aktualne dane:

 

demo-attachment-1082-attractive-young-woman-using-laptop-outside-P9RLFGU@2x

1.Dokument potwierdzający prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej, w zależności od statusu prawnego przedsiębiorcy:

•    aktualny wydruk KRS ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości,
•    lub aktualny wydruk CEIDG ze strony Ministerstwa Rozwoju,
•    lub inny dokument upoważnionego organu rejestrowego.

2.Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON
•    aktualny wydruk ze strony Głównego Urzędu Statystycznego.

3.Decyzja albo potwierdzenie faktu nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
•    kserokopia decyzji lub zaświadczenia z aktualnymi danymi firmy.

4.Uwierzytelnione wzory podpisów reprezentacji podmiotu wnioskującego, poprzez złożenie:
•    wzoru podpisu w obecności przedstawiciela BLCA KIG na specjalnym formularzu lub,
•    wzoru podpisu potwierdzonego notarialnie (oryginał do wglądu i kserokopia) lub,
•    kopii karty wzorów podpisów bankowych potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika banku,
Uwaga: wzór podpisu osoby upoważnionej na podstawie pełnomocnictwa może potwierdzić reprezentacja firmy zgodnie z KRS.

W przypadku zmian w przedsiębiorstwie powodujących zmiany w dokumentach
wymienionych powyżej przy kolejnym wniosku o legalizację przedsiębiorca powinien
załączyć wyżej wymienione dokumenty, zawierające zaktualizowane dane.

Dokumenty wymienione pod numerami 1, 2, 3 mogą być zamiennie dołączone w oryginale
lub kserokopii poświadczonej urzędowo lub notarialnie. Na wniosek przedsiębiorcy Krajowa
Izba Gospodarcza zwraca oryginał dokumentu po potwierdzeniu za zgodność z okazanym
dokumentem kserokopii dostarczonej przez wnioskodawcę, przeznaczonej dla KIG

Dokumenty do legalizacji powinny być przedkładane przez przedsiębiorcę w określonej przez
niego ilości egzemplarzy i jednego egzemplarza dodatkowego przeznaczonego do
dokumentacji, która pozostaje w biurze PIGIEiK. Wszystkie egzemplarze dokumentów

przedłożonych do legalizacji powinny zawierać oryginalne podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania przedsiębiorstwa.

Przy składaniu dokumentów do legalizacji  należy dołączyć wypełniony przez przedsiębiorcę
wniosek (do pobrania poniżej).
Cennik: Cennik obowiązujący od 01.04.2022 r. – pobierz pdf

Dalsza legalizacja dokumentów handlowych

W zależności od wymagań zagranicznego klienta dokumenty zalegalizowane przez Krajową
Izbę Gospodarczą mogą podlegać również legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych w
Warszawie www.msz.gov.pl oraz placówek dyplomatycznych obcych państw w Polsce.

Informacje dotyczące legalizacji w MSZ dostępne są na stronie www.msz.gov.pl.

W razie potrzeby zalegalizowania dokumentów również w konsulacie kraju kontrahenta
zagranicznego, adresy ambasad i urzędów konsularnych państw obcych w Polsce można
znaleźć na stronie www.msz.gov.pl.

Usługi

Szkolenia

Szanowni Państwo,

Proponujemy Państwu skorzystanie z profesjonalnych szkoleń przygotowywanych specjalnie pod potrzeby rozwoju  kadry Państwa Przedsiębiorstw.  Prowadzimy otwarte i zamknięte szkolenia, między innymi z zakresu:

 • rozpoczynania działalności gospodarczej
 • rozwoju  umiejętności miękkich (np. komunikacja, sprzedaż i obsługa klienta, negocjacje, budowanie i zarządzanie zespołami, zarządzanie zmianą, prezentacje i wystąpienia publiczne, itp.)
 • zagadnień związanych z rozwojem firmy (np. pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, w tym ze środków UE, strategia rozwoju firmy w oparciu o fundusze UE, podejmowanie i rozwijanie działalności eksportowej)
 • zagadnień specjalistycznych wynikających z potrzeb Państwa firm

Przygotowanie oferty szkoleniowej poprzedzone jest analizą potrzeb szkoleniowych Państwa firmy poprzez precyzyjne wyznaczenie celu szkolenia i określenie zindywidualizowanych potrzeb klienta (firmy) oraz uczestników szkolenia.

W ramach usługi kompleksowo przygotowujemy szkolenie:

 • Określamy cel realizowanego szkolenia
 • Określamy plan i harmonogram szkolenia
 • Dobieramy odpowiednich trenerów
 • Dobieramy  odpowiednie  metody i formy szkolenia (warsztat, trening lub wykład)
 • Określamy czas i miejsce szkolenia optymalne z punktu widzenia celów szkolenia – wynajmujemy/zapewniamy  salę, catering, sprzęt multimedialny

 

demo-attachment-1082-attractive-young-woman-using-laptop-outside-P9RLFGU@2x
 • Przygotowujemy materiały szkoleniowe od strony merytorycznej i graficznej

Dysponujemy zespołem profesjonalnych trenerów, którzy zapewniają wysoką jakość świadczonych przez Izbę usług szkoleniowych.

Dodatkowo na wybrane szkolenia pozyskujemy dofinansowanie, dzięki temu możemy cześć usług zaproponować Państwu nieodpłatnie. Informacje na temat aktualnie realizowanych przez Izbę szkoleń znajdują się w dziale Aktualności.

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem Izby, tel.: 61 851 78 48, e-mail:i izba@pcc.org.pl

Usługi

Publikacje Izby

Monitor - miesięcznik

Izba wydaje comiesięczny magazyn zawierający informacje gospodarcze, wiadomości na temat aktualnie organizowanych przez Izbę  targów, misji gospodarczych, szkoleń, projektów, ogłoszenia firm.

Katalog "Najlepsze Przedsiębiorstwa Wielkopolskie"

Celem wydawnictwa jest krajowa i zagraniczna promocja przedsiębiorstw o wysokim poziomie jakości produkcji oraz o rzetelnym i profesjonalnym podejściu do wszystkich swoich kontrahentów. 

Etykieta biznesu w kontaktach międzynarodowych. Przewodnik po krajach świata

Etykieta biznesu w kontaktach międzynarodowych. Przewodnik po krajach świata”, opracowanej przez prof. dr hab. Jerzego Schroedera. Jest to przewodnik po 90 krajach świata na temat istniejących zwyczajów i sposobów zachowania się towarzyszących kontaktom biznesowym.

Usługi

Sieciowanie przedsiębiorstw

„Lepiej działać razem niż osobno”

W marcu 2008 Polska Izba Gospodarcza Importerów Eksporterów i Kooperacji podjęła  działania związane z powołaniem kilku inicjatyw klastrowych, które połączone zostały w jedną sieć współpracy pod nazwą Wielkopolska Innowacyjna  Sieć Kooperacji.

W ramach sieci działają następujące klastry: Wielkopolski Klaster Energii Odnawialnej, klaster spożywczy, klaster medyczny.

Sieć współpracy tworzą:

 • firmy – członkowie sieci
 • Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji jako lider oraz Wielkopolski Klub Kapitału – partner strategiczny
 • jednostki badawczo-rozwojowe
 • przedstawiciele władz samorządowych lokalnych i regionalnych oraz politycznych,
 • instytucje finansowe i firmy doradcze (w tym doradztwa technologicznego)

Podstawowym celem tworzonej sieci jest zapewnienie wszystkim jej uczestnikom wymiernych korzyści poprzez uzyskanie nowych możliwości sprzyjających szybkiemu rozwojowi firm oraz stworzenie z Wielkopolski obszaru o największym stopniu innowacyjności w kraju i w konsekwencji dorównaniu poziomem wzrostu gospodarczego do czołowych regionów Europy.

Do takich korzyści zaliczyć możemy m.in.:

 • obniżenie kosztów działalności firmy,
 • przyspieszenie rozwoju firmy,
 • wzmocnienie pozycji firmy na rynku,
 • wzrost liczby partnerów i kooperantów,
 • stabilizacja dostaw oraz sprzedaży (umowy długoterminowe),
 • wzmocnienie konkurencyjności w stosunku do firm spoza klastera/sieci współpracy,
demo-attachment-1082-attractive-young-woman-using-laptop-outside-P9RLFGU@2x

Poniżej przedstawiamy przykłady działań, jakie są i będą realizowane w ramach sieci, które przyczynią się do rozwoju i podniesienia konkurencyjności firm – członków WISK, a także zwiększenia ich innowacyjności:

 1. Dostarczanie informacji, która zapewni firmie znaczącą pozycję na rynku,
 2. Bieżąca informacja o możliwościach uzyskania zewnętrznych środków finansowych, 
 3. Organizowanie spotkań z przedstawicielami administracji samorządowej i krajowej a także z politykami, 
 4. Organizowanie współpracy z przedstawicielami nauki, ośrodków badawczo – rozwojowych (B+R), 
 5. Realizacja wspólnych szkoleń, 
 6. Współpraca pomiędzy dostawcami surowców, producentami i odbiorcami gotowych produktów sieci/klastra w kraju i za granicą,
 7. Współpraca z lokalnymi szkołami zawodowymi i uczelniami,
 8. Działania marketingowe mające na celu promocję marki sieci/klastra,
 9. Wspieranie współpracy międzynarodowej członków WISK,
 10. Wspólny lobbing na poziomie władz samorządowych i krajowych.

 Gospodarka przyszłości to gospodarka innowacyjna! W związku z tym, że gospodarka ta opiera się przede wszystkim na klastrach i sieciach współpracy.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w ramach Wielkopolskiej Innowacyjnej Sieci Kooperacji. 

 Osoba do kontaktu: Iwona Wesołek, tel.: 61 854 21 93, e-mail: i.wesolek@pcc.org.pl

demo-attachment-1082-attractive-young-woman-using-laptop-outside-P9RLFGU@2x

Koszt weryfikacji:

 •   dla firm zrzeszonych w Polskiej izbie Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji – bezpłatnie
 •  dla firm pozostałych: w zależności od liczby zatrudnionych:

 

Mikro przedsiębiorca

0-9 osób zatrudnionych

2000 zł netto

Mały przedsiębiorca

10-49 osób zatrudnionych

3000 zł netto

Średni przedsiębiorca

50-249 osób zatrudnionych

5000 netto

Duży przedsiębiorca

Powyżej 250 osób zatrudnionych

7000 zł netto

Usługi

Certyfikacja

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji wydaje „Świadectwo jakości i pochodzenia” dla produktów i usług, które dzięki swoim walorom jakościowym, technologicznym i użytkowym mają znaczący potencjał dla promowania polskiej gospodarki, innowacyjności i wpływu na rozwój poszczególnych regionów kraju.

Otrzymane Świadectwo potwierdza specyficzne walory produktu / usługi w ujęciu zarówno geograficznym oraz branżowym.

Warunki otrzymania świadectwa:

 1. Świadectwo mogą otrzymać produkty i usługi firm zrzeszonych w Polskiej Izbie Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji oraz firmy niezrzeszone.
 2. O wydanie świadectwa mogą ubiegać się następujące podmioty:
 • podmiot jest zarejestrowany w Polsce i co najmniej 12 miesięcy i prowadzi działalność gospodarczą;
 • podmiot nie prowadzi działalności produkcyjnej bądź usługowej na podstawie umowy licencyjnej lub franchisingowej;
 • zgłaszane produkty/usługi są przedmiotem działalności podmiotu zgłaszającego;
 • zgłaszane produkty/usługi są obecne na rynku polskim od co najmniej 6 miesięcy.
 • zgłaszane produkty/usługi są przedmiotem eksportu bądź maja znaczący potencjał eksportowy
 1. Wniosek podlega ocenie przez Zarząd Izby.
 2. Po dokonaniu analizy i oceny wniosku  oraz na podstawie dodatkowych materiałów, Zarząd Izby podejmuje decyzje o przyznaniu, bądź nieprzyznaniu świadectwa.
 3. Ostateczna decyzja  Zarządu izby jest niepodważalna i nie podlega zaskarżeniu.

Aby ubiegać się o wydanie świadectwa należy:

 • przesłać do Izby wypełniony wniosek o wydanie świadectwa
 • uiścić opłatę rejestracyjną w wysokości 500,00 PLN netto
 •  
Usługi

Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Izbie Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji

W związku z rosnącym zainteresowaniem przedsiębiorców alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów cywilnych, Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu pod patronatem Wielkopolskiego Klubu Kapitału, podjęła decyzję o powołaniu Sądu Arbitrażowego.

Arbitraż jest skutecznym, szybkim i tanim sposobem rozwiązywania sporów o charakterze gospodarczym. Strony takiego postępowania mają większy wpływ na toczące się postępowanie co powoduje, że jest to dobra alternatywa dla sądownictwa powszechnego.

Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Izbie Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu zapewnia najwyższe standardy jakości gwarantujące, że spór zostanie rozstrzygnięty w sposób skuteczny i transparentny. Dzięki profesjonalnemu personelowi, postępowanie przed Sądem jest przyjazne oraz zapewnia wysoką skuteczność.

Dołącz do profesjonalistów i skorzystaj z naszych usług!

 

demo-attachment-1082-attractive-young-woman-using-laptop-outside-P9RLFGU@2x

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie www.arbitraz.pcc.org.pl

Krzysztof Bobiński
Prezes Sądu Arbitrażowego
przy Polskiej Izbie Gospodarczej
Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu