Doradcze proinnowacyjne

Transfer technologii

Transfer technologii stanowi przekazanie zbioru informacji umożliwiających prowadzenie z sukcesem działalności handlowej lub przemysłowej. Transfer technologii może przyjmować formę: handlową (import maszyn, licencji, usługi techniczne itp.) oraz niehandlową (publikacje naukowe i techniczne, kursy szkoleniowe i seminaria, konferencje, badania patentowe). (patrz leksykon www.pi.gov.pl.

Usługa doradcza związana z  transferem technologii obejmuje m.in.:

  • przygotowanie oferty lub zapytania o technologię,
  • przegląd profili dostawców lub odbiorców technologii,
  • nawiązanie kontaktu z dostawcą lub odbiorcą technologii,
  • doradztwo w zakresie przygotowania treści umowy
  • pomoc doradczą we wdrażaniu technologii lub podczas negocjacji i zawierania umowy pomiędzy odbiorcą a dostawcą technologii,
  • monitorowanie wdrażania technologii lub realizacji umowy oraz inne aspekty pomocy powdrożeniowej
demo-attachment-1082-attractive-young-woman-using-laptop-outside-P9RLFGU@2x