Zrealizowane projekty:

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji przystąpiła w grudniu 2000 r. do Krajowego Systemu Usług, nr ośrodka 15/01/2005/036, a do Krajowego Systemu Innowacji 19.08.2008 r. pod numerem 344/1606/2008

W latach 2004-2013 prowadziła Punkt Konsultacyjno-Doradczy, w ramach którego otrzymywała wsparcie na realizację bezpłatnych usług informacyjnych, a od 2008 rówinez usług doradzcych. W ramach prowadzonego Punktu Konsultacyjnego klienci mogli uzyskać informacje m. in. na temat:

zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

dostępnych programów pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz innych dostępnych źródeł finansowania działalności gospodarczej,

targów, wystaw i innych wydarzeń gospodarczych,

zasad inwestowania w krajach Unii Europejskiej,

zasad sporządzania wniosków o pomoc publiczną i finansowanie działalności gospodarczej z innych źródeł.

Opracowywania biznes planów

Poszukiwania partnerów gospodarczych zagranica

Analiz rynkowych

I wielu innych związanych z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej

Przez 10 lat izba stanowiła w Poznaniu centralny ośrodek doradczy dla przedsiębiorców.

Projekt bez tytułu (11)
Na potrzeby finansowania punktu izba brała udział w szeregu projektów:

Punkt Konsultacyjno-Doradczy /01.01.- 30.06.2004/ - finansowanie PARP – a. Rezultaty: 268 klientów obsłużonych , 289 usług zrealizowane

Punkt Konsultacyjny /01.09.– 31.12.2004/ finansowanie PARP REZULTATY: 182 konsultacje 639 godzin konsultacji

Punkt Konsultacyjny /01.01.-30.06.2005/- finansowanie PARP
REZULTATY: 111 konsultacji , 345 godzin konsultacji

Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w ramach projektu Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. Wsparcie instytucji otoczenia biznesu zrzeszonych w KSU , projekt: „Budowa sieci Punktów Konsultacyjnych w ramach KSU” 2005-2007
REZULTATY: zrealizowano 745 usług informacyjnych dla 685 klientów

Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych (PK).” W ramach POKL działanie 2.2.1, latach 2008-2011
REZULTATY: 2155 usług informacyjnych dla przedsiębiorców, 848 usługi informacyjnych dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą, 18 usług doradczych dla przedsiębiorstw

Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” realizowanego w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013., latach 2012-2013
REZULTATY: Realizowano 2027 usług informacyjnych dla 1496 firm i osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, zrealizowano 67 usług doradczych dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz 279 usług doradczych dla przedsiębiorstw

Uzyskanie akredytacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu PHARE 2000, Program Promocji Eksportu.

W ramach realizowanego Programu Izba obsłużyła ponad 120 przedsiębiorstw organizując
dla nich w głównej mierze udział w zagranicznych imprezach targowych.
W ten sposób uzyskała miano najbardziej aktywnego Ośrodka Krajowego Systemu Usług
będącego akredytowanym wykonawcą Programu Promocji Eksportu w Polsce. Firmy brały
udział w imprezach targowych w charakterze wystawców indywidualnych i grupowych m.in.
w Niemczech, w Federacji Rosyjskiej, we Włoszech, Francji i USA. Kolejna akredytacja Izby
w ramach Programu Phare 2001, 2002 i 2003, Programu Rozwoju Przedsiębiorstw
Eksportowych dała możliwość kontynuacji działalności Izby w zakresie organizacji na rzecz
przedsiębiorców wystaw podlegających wsparciu ze środków UE. Polska Izba Gospodarcza
Importerów Eksporterów i Kooperacji zrealizowała największą liczbę usług w kraju w ramach
Phare 2000 „Program Rozwoju Eksportu”. Izba przygotowała 79 wystąpień w różnych
działaniach, zdecydowanie więcej niż firmy komercyjne. Ogółem stanowiło to ok. 15%
zrealizowanych projektów w skali kraju.

Dotychczas Izba zorganizowała zbiorowe wystąpienie firm:

Branży spożywczej na Targach AGROPRODMASZ w Moskwie w roku 2002,

Branży reklamowej na targach RELAMA w Moskwie w roku 2002,

Branży spożywczej na targach „GRUNE WOCHE” w Berlinie w roku 2003 -2010

Branży rolnej na targach „FRUIT LOGISTICA” w roku 2002 -2006

Branży wyposażenia wnętrz na targach „INTERNATIONAL HOME & HOUSEWARES SHOW” w Chicago w roku 2004,

Branży spożywczej na Międzynarodowych Targach Żywności i Napojów „FOODEX JAPAN” w roku 2003 -2008

Okres realizacji; 01.04.2009-30.03.2012
KIGNET INNOWACJE – izbowa sieć wsparcia innowacyjności polskich przedsiębiorstw

KIGNET – izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw SPO WKP Dz.1.1.2 Poszerzenie zakresu usług świadczonych przez izby, podniesienie ich jakości oraz zwiększenie ich zasięgu na nowe grupy przedsiębiorstw

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka działanie 5.2

krótka charakterystyka przedmiotu projektu:

Projekt KIGNET Innowacje realizowany był przez sieć 13 instytucji otoczenia biznesu Cel główny: rozwój zintegrowanej sieci KIGNET Innowacje poprzez upowszechnienie i poprawę dostępności na terenie całego kraju do wysokiej jakości usług proinnowacyjnych, świadczonych przedsiębiorcom. Tworzenie przyjaznego dla sektora przedsiębiorstw systemu
informacji i kooperacji pomiędzy przedsiębiorstwami a IOB, prowadzącymi działalność na rzecz innowacji, upowszechnienie innowacji, ułatwienie dostępu do usług proinnowacyjnymi i promocja dobrych praktyk, prowadzić będzie do wzmocnienia innowacyjności w gospodarce.

Łączeni zrealizowano 107 usług doradczych dla przedsiębiorców

Termin realizacji: XII 2008-VI 2010
Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców – projekt pilotażowy finansowany przez Komisję Europejską

Oferuje początkującemu przedsiębiorcy możliwość uczenia się od doświadczonego przedsiębiorcy prowadzącego małe lub średnie przedsiębiorstwo (MŚP) w innym kraju UE,

Umożliwia wymianę doświadczeń między początkującymi i doświadczonymi przedsiębiorcami,

Termin realizacji: 01.01.2009-18.04.2010
CSR – społeczna wizytówka nowoczesnego przedsiębiorstwa - promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu w Wielkopolsce

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w ramach Priorytetu VIII, Działanie 8.1,

Poddziałanie 8.1.3. Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności

biznesu w Wielkopolsce.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:

Analiza wielkopolskich przedsiębiorstw

Kampania promocyjna w lokalnych mediach

Termin realizacji: 04.03.2009 – 31.05.2009
Wsparcie rozwoju inicjatywy klastrowej na obszarze województwa wielkopolskiego w szczególności w branży energii odnawialnej

ZPORR 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy

Termin realizacji: 25.05.2004 - 30.06.2006
Realizacja Międzynarodowego projektu ARCA NOVA dofinansowanego z Komisji Europejskiej:

Organizacja trzech giełd kooperacyjnych podczas Targów OPTATEC we Frankfurcie nad Menem, 14-15 marca 2005 roku na targach CEBIT (Hanower)dla branży IT, 20- 21 październik 2005 podczas targów CibusTEC (Parma/Włochy) dla firm z sektora Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego oraz Branży Opakowaniowej 22-23 czerwca 2006 roku dla sektora optycznego, elektrooptycznego,

Organizacja trzech szkoleń na temat korzyści wynikających z rozwijania eksportu i udziału spotkaniach kooperacyjnych

Rezultaty: 9 firm biorących udział w giełdach, 52 osoby przeszkolone w zakresie korzyści z
udziału w spotkaniach kooperacyjnych,

Termin realizacji: 19.12.2006-19.06.2008
Realizacja Międzynarodowego projektu Global Cluster dofinansowanego z Komisji Europejskiej:

Organizacja trzech giełd kooperacyjnych: Ecomondo 08-09.11.2007 /Rimini, Włochy) dla branży – ochrona środowiska, Grudne Woche (Berlin, Niemcy) dla branży spożywczej, 33- 23.05.2007 – Nitra, Słowacja) – branża maszynowa.

Organizacja trzech szkoleń na temat korzyści wynikających z rozwijania eksportu i udziału w klastrach, sieciach kooperacji

Rezultaty: 16 firm biorących udział w giełdach, 71 osoby przeszkolone w zakresie korzyści z udziału w spotkaniach kooperacyjnych,

Termin realizacji: 2006-2008
Realizacja projektu IMPEX

Polska Izba Gospodarcza Importerów Eksporterów i Kooperacji jest jednym z partnerów
projektu. Celem pilotażowego projektu IMPEX finansowanego z funduszu Leonardo da
Vinci jest opracowanie pakietu metod nauczania dla pracowników europejskich zakładów
produkcyjnych. Wynikiem zastosowania zaproponowanych metod ma być podniesienie
poziomu kwalifikacji pracowników produkcyjnych i menedżerów – przedstawicieli
wielkopolskich przedsiębiorców poprzez organizację specjalistycznych szkoleń w ramach
projektu IMPEX.

Okres realizacji: 10.2006 - 09.2007
Realizacja projektu „przygotowanie do eksportu”

Był to ogólnopolski projekt szkoleniowy, skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw chcących
rozwinąć lub rozpocząć działalność eksportową. Pracownicy i menedżerowie firm
uczestniczących w projekcie mogli podnieść swoje kwalifikacje w zakresie tworzenia
oferty i poszukiwania zagranicznych rynków zbytu, a także realizacji kontraktów
eksportowych. Dzięki dotacji z Unii Europejskiej, pracodawca nie ponosił praktycznie
żadnych opłat za odbyte szkolenie. Projekt finansowany był ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany na zlecenie Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości.

Tematyka szkoleń

Strategia eksportowa jako element strategii rozwoju przedsiębiorstwa,

Negocjacje handlowe w eksporcie,

Marketing i promocja produktu na rynkach eksportowych,

Transakcje eksportowe,

Ryzyko w transakcjach eksportowych,

Umowy handlowe w transakcjach eksportowych,

Możliwości wsparcia działań eksportowych,

Wykorzystanie Internetu w działalności eksportowej.

Usługa realizowana w oparciu o umowę o świadczenie usług szkoleniowych w ramach
projektu „Przygotowanie do eksportu” nr 57/PARP/2.3b/2005. Wartość usługi
uzależniono od liczby przeprowadzonych szkoleń. Przeprowadzono ogółem 27 szkoleń z
zakresu dotyczącego tematyki związanej z eksportem tj. strategia eksportowa jako
element strategii rozwoju firmy (5 szkoleń), marketing i promocja produktu na rynkach
eksportowych (4 szkolenia), transakcje eksportowe, ryzyko w transakcjach eksportowych,
umowy handlowe w transakcjach eksportowych, możliwości wsparcia działań
eksportowych ze środków publicznych, wykorzystanie Internetu w działalności
eksportowej- handel elektroniczny, zwyczaje i uzanse handlowe, kluczowe zagadnienia
finansowe w handlu zagranicznym, negocjacje handlowe w eksporcie, transport w handlu
zagranicznym, konsorcja eksportowe.

Rezultaty: 26 szkoleń dla 550 osób

Okres realizacji: 10.2006-11.2007
Realizacja projektu szkoleniowego „Wsparcie rozwoju polskiego eksportu”

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji pełniła rolę
regionalnego biura do realizacji ogólnopolskiego projektu szkoleniowego „Wsparcie
rozwoju polskiego eksportu”, skierowanego do firm z sektora Mikro, Małych i
Średnich Przedsiębiorstw, zainteresowanych rozwinięciem lub rozpoczęciem
działalności eksportowej. W ramach projektu oferowany był dotowany przez Unię
Europejską kompleksowy program szkoleń, precyzyjnie dostosowanych do potrzeb
małych i średnich firm, których celem jest podniesienie kwalifikacji kadry
zarządzającej oraz osób odpowiedzialnych za sprzedaż eksportową, w zakresie
tworzenia oferty i poszukiwania nowych zagranicznych rynków zbytu, a także
realizacji kontraktów eksportowych z państwami z Europy Wschodniej, Azji, Afryki,
Ameryki Południowej.

Ważnymi elementami towarzyszącymi sesjom szkoleniowym były specjalistyczne
szkolenia wyjazdowe na rynkach docelowych, realizowane w czasie trwania
najatrakcyjniejszych targów branżowych.

Tematyka szkoleń

Specyfika rynku ukraińskiego i rosyjskiego,

Badanie rynku KTSG oraz KR pod kątem przygotowania oferty eksportowej.

Strategie wejścia na rynki krajów KTSG i KR

Usługa realizowana w oparciu o umowę o świadczenie usług szkoleniowych w ramach
projektu „Wsparcie rozwoju polskiego eksportu” nr 1/10/EKSPORT/715/2006. Wartość
usługi uzależniono od liczby przeprowadzonych szkoleń. Przeprowadzono 19 szkoleń z
zakresu dotyczącego tematyki związanej z eksportem tj. finanse dla niefinansistów,
zarządzanie projektami, przygotowanie transakcji eksportowej kalkulacja kosztów, badanie
wiarygodności partnera, sposoby zawarcia transakcji, charakterystyka rynku ukraińskiego,
badanie rynków KTSG i KR pod kątem przygotowania oferty eksportowej, negocjacje
handlowe, komunikacja interpersonalna, realizacja kontraktów eksportowych na rynkach
krajów KTSG i KR, Instrumenty zarządzania ryzykiem w eksporcie, ubezpieczenia i
gwarancje w obrotach zagranicznych, strategie wejścia na rynki krajów KTSG i KR.

Rezultaty: 19 szkoleń dla 320 osób