Doradztwo dla nowych przedsiębiorców

Strategia marketingowa

Doradztwo obejmuje przygotowanie strategii marketingowej w oparciu o szczegółową analizę rynku na którym chcą Państwo działać.

Zgodnie z definicją  J. Altkorn "strategia marketingowa w odniesieniu do określonego przedsiębiorstwa oznacza zestaw średnio- i długookresowych zasad oraz wytycznych postępowania, które wyznaczają ramy dla rynkowych działań operacyjnych" [J. Altkorn Podstawy marketingu]. Są to zatem problemy na jakie mogą napotkać przedsiębiorstwa, oraz ogół wytycznych, które odgrywają kluczową rolę przy podejmowaniu decyzji. Muszą pozostawać w zgodzie z wcześniej ustaloną misją przedsiębiorstwa. Aby stworzyć strategię marketingową należy przede wszystkim określić tę część, która dotyczy kształtowania pola rynkowej aktywności przedsiębiorstwa.

demo-attachment-1082-attractive-young-woman-using-laptop-outside-P9RLFGU@2x