Doradztwo dla nowych przedsiębiorców

ABC księgowości

Usługa obejmuje takie elementy jak:

 • charakterystyka poszczególnych form opodatkowania oraz skutki podatkowe wyboru określonej formy,
 • zasady obliczania wysokości zobowiązań podatkowych,
 • terminy składania deklaracji podatkowych,
 • ogólne zasady rozliczania obciążeń podatkowych (VAT),
 • możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodów,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatkowych.
 • kwestie dotyczace zatrudniania pracowników, a w szczególności:
  1. charakterystyka poszczególnych rodzajów oraz form prawnych umów o pracę (kodeks pracy)
   oraz umów cywilnoprawnych,
  2. obowiązki formalno-prawne wynikające z faktu zatrudniania pracowników:
  • zasady naliczania wynagrodzenia,
  • zasady naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne,
  • zasady dotyczące udzielania urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich, świadczeń
   przysługujących w okresie czasowej niezdolności do pracy i innych,
  • zagwarantowanie odpowiednich warunków pracy (w zależności od rodzaju prowadzonej
   działalności),
demo-attachment-1082-attractive-young-woman-using-laptop-outside-P9RLFGU@2x
  •  
  • tryb, zasady oraz terminy nawiązania oraz rozwiązania stosunku pracy/umowy o pracę,
  • aspekty formalno-prawne, organizacyjne oraz specyfika samozatrudnienia, zatrudnienia
   osoby bezrobotnej lub niepełnosprawnej,