Współpraca Z Zagranicą

Legalizacja Dokumentów Handlowych

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji posiada uprawnienia do legalizacji w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie dokumentów związanych z transakcjami w handlu zagranicznym ( na podstawie art.12 w związku z ust. 1,2 i ust. 4 pkt 3 ustawy o izbach gospodarczych z dnia 30.05.1989 r. Dz.U. Nr 35 z 1989 r. i Nr 75 z 1992 r.) z późniejszymi zmianami. Usługą legalizacyjną objęte są dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym, począwszy od dokumentów autorstwa wnioskodawcy, świadectw i zaświadczeń urzędów państwowych i samorządowych, do poświadczeń autentyczności kopii, kserokopii dokumentu na podstawie okazanego oryginału włącznie. Rodzaje legalizowanych dokumentów:

Faktury, cenniki, specyfikacje i wszelkie inne dokumenty handlowe.

Zaświadczenia i raporty bankowe, ale również deklaracje przedsiębiorców o posiadanych kontach bankowych.

Zaświadczenia i decyzje wydane przez urzędy skarbowe.

Dokumenty sądowe oraz wyroki i postanowienia sądów arbitrażowych (w tym rejestry KRS).

Decyzje i zaświadczenia administracji celnej oraz elektronicznie generowane deklaracje celne.

Długo i krótko terminowe deklaracje dostawców, które podpisywane są jedynie przez firmy.

Dokumenty urzędowe osób prywatnych podlegające legalizacji Apostille.

Wydruki, kserokopie lub nie podpisane dokumenty.

Kserokopie za zgodność z oryginałem.

Dokumenty i certyfikaty zagranicznych firm i instytucji.

Tłumaczenia wykonane przez tłumaczy przysięgłych (dalsza legalizacja w MSZ) i dokumenty potwierdzone notarialnie (dalsza legalizacja w sądzie) , których procedurę legalizacji określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.

Dokumenty o charakterze prawnym m.in. umowy, pełnomocnictwa oraz deklaracje firm o statusie prawnym i/lub następstwie prawnym (takie dokumenty po analizie prawnej wystawia na wniosek firm radca prawny KIG).

Deklaracje przedsiębiorców o towarach podwójnego zastosowania i zaistnieniu okoliczności siły wyższej.

legalizacja_1
legalizacja_2

O legalizację dokumentów i świadectwa pochodzenia mogą ubiegać się przedsiębiorstwa zarejestrowane w Polsce. Podmiot ubiegający się o świadectwo pochodzenia (lub inny dokument handlowy) zobowiązany jest zarejestrować się jednorazowo w Izbie jako eksporter i złożyć następujące dokumenty:

Przedsiębiorca występujący do Krajowej Izby Gospodarczej o legalizację dokumentów po raz pierwszy, do wniosku załącza niżej wymienione dokumenty zawierające aktualne dane:

1. Dokument potwierdzający prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej, w zależności od statusu prawnego przedsiębiorcy:

Aktualny wydruk KRS ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości,

Lub aktualny wydruk CEIDG ze strony Ministerstwa Rozwoju,

Lub inny dokument upoważnionego organu rejestrowego.

2. Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON

Aktualny wydruk ze strony Głównego Urzędu Statystycznego.

3. Decyzja albo potwierdzenie faktu nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP)

Kserokopia decyzji lub zaświadczenia z aktualnymi danymi firmy.

4. Uwierzytelnione wzory podpisów reprezentacji podmiotu wnioskującego, poprzez złożenie:

Wzoru podpisu w obecności przedstawiciela BLCA KIG na specjalnym formularzu lub,

Wzoru podpisu potwierdzonego notarialnie (oryginał do wglądu i kserokopia) lub,

Kopii karty wzorów podpisów bankowych potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika banku

Uwaga: wzór podpisu osoby upoważnionej na podstawie pełnomocnictwa może potwierdzić reprezentacja firmy zgodnie z KRS. W przypadku zmian w przedsiębiorstwie powodujących zmiany w dokumentach wymienionych powyżej przy kolejnym wniosku o legalizację przedsiębiorca powinien załączyć wyżej wymienione dokumenty, zawierające zaktualizowane dane. Dokumenty wymienione pod numerami 1, 2, 3 mogą być zamiennie dołączone w oryginale
lub kserokopii poświadczonej urzędowo lub notarialnie. Na wniosek przedsiębiorcy Krajowa, Izba Gospodarcza zwraca oryginał dokumentu po potwierdzeniu za zgodność z okazanym dokumentem kserokopii dostarczonej przez wnioskodawcę, przeznaczonej dla KIG Dokumenty do legalizacji powinny być przedkładane przez przedsiębiorcę w określonej przez niego ilości egzemplarzy i jednego egzemplarza dodatkowego przeznaczonego do dokumentacji, która pozostaje w biurze PIGIEiK. Wszystkie egzemplarze dokumentów przedłożonych do legalizacji powinny zawierać oryginalne podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania przedsiębiorstwa.

Przy składaniu dokumentów do legalizacji  należy dołączyć wypełniony przez przedsiębiorcę wniosek (do pobrania poniżej).

Cennik: Cennik obowiązujący od 01.04.2022 r. – pobierz pdf

Dalsza legalizacja dokumentów handlowych

W zależności od wymagań zagranicznego klienta dokumenty zalegalizowane przez Krajową
Izbę Gospodarczą mogą podlegać również legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych w
Warszawie www.msz.gov.pl oraz placówek dyplomatycznych obcych państw w Polsce.

Informacje dotyczące legalizacji w MSZ dostępne są na stronie www.msz.gov.pl.

W razie potrzeby zalegalizowania dokumentów również w konsulacie kraju kontrahenta
zagranicznego, adresy ambasad i urzędów konsularnych państw obcych w Polsce można
znaleźć na stronie www.msz.gov.pl.

legalizacja_3